EST

Seltsi põhikiri

I Üldsätted 
1.      Selts kannab nime Iisaku Muuseumi Sõprade Selts (IMSS).
1.1.  Iisaku Muuseumi Sõprade Selts asub Iisakus, Tartu mnt. 58, 41101 Iisaku, Ida-Viru maakond.
1.2.  Iisaku Muuseumi Sõprade Selts on asutatud 17. märtsil 2006. aastal.
1.3.  Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
 
 
II Seltsi tegevuse eesmärgid ja õiguslik seisund
 
2.1. Selts on eraõiguslik juriidiline mittetulundusühing, mille tegevus on suunatud avalikkusele.
2.2. Seltsi eesmärk on kaasa aidata eesti rahvakultuuri säilitamisele, uurimisele ja tutvustamisele.
2.3. Oma eesmärkide täitmiseks Selts:
2.3.1. korraldab konverentse, kokkutulekuid, laatasid, koolitusi, loteriisid, õppematku, korjandusi jms.;
2.3.2. hooldab kinnis- ja vallasvara, võtab vastu annetusi ja pärandusi nii Eesti Vabariigis kui välisriikides;
2.3.3. korraldab kirjastamist, käsitööesemete ja suveniiride tootmist ja muud majandustegevust Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
2.3.4. määrab abirahasid ja stipendiume;
2.3.5. valib auliikmeid ja määrab autasusid.
 
3.      Seltsil on oma sümboolika, mis on kaitstud autoriõigusega:
3.1.  Seltsil on oma logo;
3.2.  Seltsil on oma liikmekaart.
 
4.      Seltsil on õigus avada pangaarveid nii Eesti Vabariigis kui välisriikides.
5.      Selts juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
6.      Selts ei kanna varalist ja juriidilist vastutust oma liikmete kohustuste eest, samuti ei kanna Seltsi liikmed varalist ja juriidilist vastutust Seltsi kohustuste eest.
 
III Seltsi vara  

7.      Seltsi vara tekib:
7.1.  sisseastumis- ja liikmemaksudest;
7.2.  varalistest annetustest, korjandustest, pärandustest ja eraldistest;
7.3.  tulust, mida saadakse Seltsi majandustegevusest ja põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;
7.4.  Seltsi varasid kasutatakse tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
7.5.  Seltsi varasid kasutab ja käsutab juhatus vastavalt üldkoosolekul kinnitatud eelarvele;
7.6.  Selts vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.
 
IV Liikmed  

8.      Seltsi liikmeks võib olla vähemalt 16-aastane Eesti Vabariigi või välisriigi füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab seltsi põhikirja ja aitab kaasa selle eesmärkide saavutamisele.
9.      Seltsil on tegev-, au-, toetaja- ja noorliikmed.
10.  Seltsi tegevliikmed on isikud, kes aitavad oma tegevusega kaasa Seltsi eesmärkide täitmisele. Tegevliikmele antakse liikmekaart.
11.  Seltsi liikmeks võetakse ja seltsist võib lahkuda füüsilise või juriidilise isiku kirjaliku sooviavalduse põhjal. Seltsi liikmeks saamise otsustab avalduse põhjal juhatus ja esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule.
12.  Seltsi liikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt kindlaks määratud suuruses. Erandjuhtudel võib juhatus liikmeid liikmemaksu tasumisest vabastada. Noorliikmed on liikmemaksust vabastatud. Õpilased, üliõpilased ja pensionärid maksavad ¼ kehtiva liikmemaksu suurusest. Seltsi sisseastumismaksu määrab üldkoosolek.
13.  Seltsi toetajaliikmeks saab kirjaliku avalduse alusel füüsiline või juriidiline isik, kes toetab Seltsi annetusega vähemalt kehtiva liikmemaksu kümnekordses väärtuses ja tunnistab Seltsi põhikirja. Toetajaliikme staatus kehtib üks aasta. Toetajaliikmete nimekiri avaldatakse Seltsi väljaannetes  ja valla ajalehes „Meie Keskel”.
14.  Seltsi auliikmeks valib üldkoosolek juhatuse ettepanekul isikud, kellel on erilisi teeneid rahvakultuuri uurimisel ja tutvustamisel ning kelle tegevus Seltsis on olnud silmapaistev. Auliikmele annab Selts sellekohase tunnistuse. Auliikmed on vabastatud liikmemaksust.
15.  Seltsi tegevliikmel on õigus valida ja olla valitud Seltsi juht- ja kontrollorganitesse ja võtta hääleõigusega isiklikult või esindaja kaudu osa Seltsi üldkoosolekust.
16.  Kõigil Seltsi liikmetel on õigus osa võtta kõigist Seltsi üritustest, avaldada oma kirjutisi Seltsi väljaannetes.
17.  Noorliikmetel on õigus osa võtta Seltsi tegevusest, tegevliikmeteks saavad nad 16-aasta vanusena.
18.  Seltsi liige on kohustatud täitma Seltsi põhikirja ja osa võtma Seltsi tegevusest.
19.  Seltsi liige arvatakse liikmeskonna hulgast välja juhatuse otsusega põhikirja jämeda rikkumise tõttu. Liikme surma korral või liikmemaksu tasumata jätmisel rohkem kui kolme aasta jooksul kustutatakse liige nimekirjast juhatuse otsusega, millest teatatkse järgmisel üldkoosolekul.

V Seltsi juhtorganid

20.  Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek, mis toimub vähemalt üks kord aastas. Üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib Seltsi tegevust juhatus.
21.  Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt üks kord aastas või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku aeg, koht ja päevakord tehakse liikmeile teatavaks vähemalt 5 päeva enne üldkoosolekut.
22.  Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koos on vähemalt 1/2 tegevliikmetest.
23.  Üldkoosolek teeb otsuseid lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirja muutmine ja kinnitamine ning Seltsi tegevuse lõpetamine, mis otsustatakse koosolijate poolt vähemalt ¾ häälteenamusega.
24.  Üldkoosolekut juhatab Seltsi juhatuse liige, välja arvatud juhatuse ja revisjonikomisjoni valimise protseduur, mida juhatab koosoleku poolt valitud juhatusse kuuluv liige.
25.  Üldkoosolek:
25.1.        kinnitab Seltsi põhikirja ja selle muudatused ja täiendused;
25.2.        valib lahtisel hääletusel juhatuse ja revisjonikomisjoni kolmeks aastaks, kinnitab allüksuste esimehed ning viib läbi muid valimisi vastavalt päevakorrale;
25.3.        arutab läbi ja kinnitab juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande, eelarve, tööplaanid ja annab hinnangu juhatuse tööle;
25.4.        määrab sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse;
25.5.        otsustab Seltsi tegevuse lõpetamise ja reorganiseerimisega seotud küsimused.
26.  Seltsi tegevuse juhtimiseks valib üldkoosolek 3-liikmelise juhatuse.
27.  Juhatus:
27.1.        juhatus valib oma liikmete hulgast esimehe;
27.2.        seltsi juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks liiget. Juhatus otsustab küsimusi lihthäälteenamusega.
27.3.        koostab Seltsi tööplaani, eelarve projekti ja tegevuse aruande ning esitab need kinnitamiseks üldkoosolekule;
27.4.        haldab Seltsi varasid, sõlmib lepinguid, töölepinguid ja esindab seltsi kõigis õigustoimingutes;
27.5.        peab Seltsi liikmete registrit;
27.6.        otsustab küsimused, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.
28.  Juhatuse liikmetel on õigus esindada Seltsi kõikides õigustoimingutes.
29.  Revisjonikomisjon:
29.1.        revisjonikomisjon on Seltsi kontrollorgan, kes valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks;
29.2.        revisjonikomisjonis on kaks liiget. Revisjonikomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe, kes korraldab revisjonikomisjoni tööd;
29.3.        revisjonikomisjoni liikmetel on õigus ja kohustus kontrollida ühingu vara, arvelduskontosid, raamatupidamise dokumente ning nõuda juhatuselt selgitusi ja muud abi oma ülesannete täitmiseks;
29.4.        revisjonikomisjon viib läbi Seltsi majandusaasta tegevuse revideerimise, koostab aruande ja esitab kinnitamiseks üldkoosolekule;
29.5.        revisjonikomisjoni liikmetel on õigus osa võtta juhatuse koosolekutest hääleõiguseta.
 

VI Seltsi tegevuse lõpetamine

 
30.  Selts lõpetab tegevuse:
30.1.        üldkoosoleku otsusega;
30.2.        pankrotimenetluse alustamisega Seltsi vastu;
30.3.        kui Seltsi on jäänud vähem kui kaks liiget;
30.4.        muudel Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud põhjustel.
31.  Seltsi tegevuse võib lõpetada üldkoosoleku otsusega. Otsus jõustub, kui selle poolt on hääletanud ¾ üldkoosoleku esindatud liikmetest.
31.1.        Seltsi tegevuse lõpetamisel üldkoosoleku otsuse alusel valib likvideerijad üldkoosolek.
31.2.        Seltsi tegevuse lõpetamise korral antakse tema varad üle Iisaku Muuseumile.
 
 
 
Kinnitatud  
14. 03. 2011
                                                     
  
INFO KIOSK Ekspositsiooni Tuur Üritused/Näitused Programmid Toeta muuseumit Uudiste Sahver Koduuurimused Kaubatänav Projektid Koostöö MTÜ-dega